In this video Christine from Hasu Dojo shows us how to pronounce Ba He Quan. Ba He Quan is the style of white crane kung fu that we study in Yongchon Village in southern China. Some Ba He Quan forms include Ba He Quan San Zhan, Ba Fa, and Shi San Bu Yao.